STATUT

POSZUKIWAWCZE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, zwane dalej POPR, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 2.

POPR działa na rzecz pomocy ludziom, których życie lub zdrowie są zagrożone.

§ 3.

POPR jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych, zawodowych i innych.

§ 4.

Siedzibą POPR jest miasto Gdynia.

§ 5.

Terenem działania POPR jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6.

POPR ma prawo używania sztandaru, odznak, pieczęci i oznaczeń stroju służbowego według wzorów ustalonych przez Zarząd POPR.

§ 7.

POPR współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może być członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8.

POPR opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 9.

Dla właściwego realizowania swoich celów POPR prowadzi nabór i szkoli kandydatów do Służby ratowniczej według zasad opisanych w Regulaminie Służby Ratowniczej, który szczegółowo wyczerpuje kwestie naboru, szkolenia i wynagradzania ratowników. Regulamin uchwala Zarząd POPR.

 

ROZDZIAŁ II
Cele i formy działania

§ 10.

Celem POPR jest działalność ratownicza na rzecz ludzi, którzy znaleźli się w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu a w szczególności:

 1. edukacja w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania wypadkom,
 2. nabór i szkolenie kadry ratowniczej,
 3. nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami, o takim samym lub podobnym profilu działania, w kraju i za granicą,
 4. działalność w zakresie ochrony przyrody,
 5. współpraca z instytucjami zajmującymi się profesjonalnie ratownictwem.

§ 11.

Wyżej wymienione cele są realizowane w szczególności na rzecz inicjatyw działających w następujących obszarach: ochrona zdrowia, edukacja, pomoc społeczna.

§ 12.

POPR realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie działalności poszukiwawczo-ratowniczej oraz usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof,
 2. organizację i prowadzenie szkoleń,
 3. działania profilaktyczne na rzecz zapobiegania wypadkom i innym zagrożeniom życia i zdrowia,
 4. współpracę międzynarodową na rzecz ochotniczego ratownictwa cywilnego,
 5. upowszechnianie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań naukowych w zakresie ratownictwa,
 6. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym związane z dziedziną ratownictwa cywilnego,
 7. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu,
 8. publiczne wypowiadanie się w sprawach związanych z celami POPR.

§ 13.

POPR może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej POPR służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 14.

Członkowie POPR dzielą się na:

 1. kandydatów,
 2. członków zwyczajnych,
 3. członków wspierających,
 4. członków honorowych.

§ 15.

Członkowie są obowiązani do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz POPR,
 2. regularnego opłacania składek,
 3. aktywnego uczestniczenia w realizacji statutowych zadań.
 4. dbania o dobre imię i mienie POPR.

§ 16.

 1. Kandydatem może być osoba pełnoletnia przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu POPR na wniosek Naczelnika Służby Ratowniczej.
 2. Staż kandydacki trwa minimum pół roku.

§ 17.

Kandydat ma prawo:

 1. zgłaszania wniosków dotyczących działalności POPR,
 2. korzystania z pomocy i mienia POPR.

§ 18.

 1. Członkostwo zwyczajne nadawane jest kandydatowi uchwałą Zarządu POPR podjętą na wniosek Naczelnika Służby Ratowniczej, w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
 2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków POPR. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 19.

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz POPR,
 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności POPR,
 4. korzystać z pomocy i zaplecza POPR w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
 5. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach POPR z prawem głosu.

§ 20.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością POPR i akceptująca jej cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach POPR, zgłaszać do władz POPR wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez nie zadań.
 3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 21.

 1. Członkiem honorowym POPR może zostać osoba prawna i fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych POPR.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu POPR.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego Prawa Wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych prawach POPR, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 22.

1. Członkostwo w POPR ustaje na skutek:

 1. 1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do POPR, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie POPR, w tym zwrot mienia i umundurowania w stanie nie pogorszonym, jednak nie ponosi ona odpowiedzialności za normalne zużycie rzeczy w następstwie prawidłowego używania,
 2. śmierci członka,
 3. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał POPR, działania na szkodę POPR, nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 1 roku .

2. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu w terminie do 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna POPR

§ 23.

Władze POPR

 1. Walne Zebranie Członków POPR, zwane dalej „Walne Zebranie”,
 2. Zarząd POPR,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 24.

Organy Doradczo-Wspierające powoływane w razie potrzeby.

§ 25.

 1. Wybory do władz POPR odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 2. Wyboru Prezesa Zarządu dokonuje Walne Zebranie.
 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie wcześniej niż 30 minut po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością
  głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 45 pkt 1 i 2.
 3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 26.

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania
kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków POPR, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Walne Zebranie Członków

§ 27.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą POPR.
2. Walne Zebranie Członków może być:

 1. Zwyczajne.
 2. Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 3 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 25. pkt. 2 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 45. pkt. 1 i 2).
8. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków POPR.
9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 28.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania POPR,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. wybór i odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz innych organów.
 4. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu POPR i przeznaczeniu jego majątku,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 8. nadawanie tytułu członka honorowego POPR,
 9. ocenianie działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i innych organów.
 

Zarząd POPR

§ 29.

 1. Zarząd składa się z 5 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa.
 2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu, Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

§ 30.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności POPR
  zgodnie z celami statutowymi,
 2. uchwalanie planów działalności POPR i preliminarzy budżetowych,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem POPR,
 4. ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników POPR,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania kandydatów, członków zwyczajnych i wspierających,
 9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 10. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;
 11. reprezentowanie POPR na zewnątrz przez prezesa i działanie w jego imieniu.
 12. nadzorowanie i kontrola działalności Naczelnika Służby Ratowniczej;
 13. uchwalanie Regulaminu Służby Ratowniczej i jego zmian;
 14. uchwalanie Regulaminu Dyscyplinarnego i jego zmian;
 15. wybór i odwoływanie Naczelnika Służby Ratowniczej.

§ 31.

Zarząd działa na podstawie własnego, uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 32.

1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro POPR.
2. Biuro pracuje na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

 

Komisja Rewizyjna

§ 33.

1. Komisja Rewizyjna jest organem POPR powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 34.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności POPR,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.
 4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 35.

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 36.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach POPR ani być pracownikami POPR.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz POPR złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Organy Doradczo-Wspierające

§ 37.

Organy Doradczo-Wspierające powoływane są w razie potrzeby. Pracują w oparciu o napisany przez siebie Regulamin, przedłożony do zatwierdzenia WZC

§ 38.

Do zakresu działania powołanego Organu Doradczo Wspierającego należy:

 1. współpraca z Zarządem,
 2. opracowywanie propozycji strategii działania i rozwoju POPR,
 3. nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów ze sponsorami,
 4. zapraszanie na posiedzenia przedstawicieli Zarządu oraz osób fizycznych i prawnych spoza POPR.
 

Służba Ratownicza

§ 39.

 1. Działalność ratowniczą prowadzi Służba Ratownicza.
 2. Służbę Ratowniczą stanowią członkowie zwyczajni, kandydaci oraz członkowie wspierający przyjęci przez Naczelnika Służby Ratowniczej.
 3. Przełożonym Służby Ratowniczej jest Naczelnik Służby Ratowniczej, wybierany przez Zarząd POPR z grona członków zwyczajnych.

§ 40.

Naczelnik Służby Ratowniczej jest organem wykonawczym Zarządu POPR.

§ 41.

Do zakresu działania Naczelnika Służby Ratowniczej należy:

 1. kierowanie Służbą Ratowniczą POPR;
 2. reprezentowanie Służby Ratowniczej na zewnątrz;
 3. wykonywanie uchwał Zarządu POPR;
 4. wydawanie zarządzeń dotyczących pracy w Służbie ratowniczej;
 5. składanie Zarządowi POPR sprawozdań i występowanie do Zarządu z wnioskami;
 6. kontrolowanie działalności Służby Ratowniczej;
 7. powoływanie i odwoływanie Zastępców Naczelnika oraz kierowników Sekcji Operacyjnych.

§ 42.

Szczegółowe prawa i obowiązki Służby Ratowniczej, wymagania kwalifikacyjne oraz zasady uzyskiwania stopni służbowych określa Regulamin Służby Ratowniczej uchwalony przez Zarząd POPR.

 

ROZDZIAŁ V
Majątek POPR i gospodarka finansowa

§ 43.

1. Źródłami powstania majątku POPR są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne
 3. wpływy z działalności statutowej, dochody z własnej działalności, dochody z majątku POPR, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
 4. Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu POPR,
 5. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenie usług,
 6. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,

2. Składki członkowskie powinny być opłacane na bieżąco. Nowo przyjęci członkowie nabywają obowiązek opłacania składek od dnia przyjęcia ich uchwałą zarządu w poczet członków POPR.

§ 44.

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych POPR, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu POPR uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie upoważnionych odpowiednią uchwałą Zarządu.

§ 45.

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem POPR w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku POPR na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie POPR

§ 46.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu POPR przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu POPR, Walne Zebranie powołuje Komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację POPR. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do POPR, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek POPR, po wypełnieniu jego zobowiązań

 

 

Powrót