Sprawozdawczość

 

Zgodnie z art. 23 ust 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pożytku publicznego są zobowiązanie dokonać zamieszczenia zatwierdzonych sprawozdań na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Sprawozdania finansowe i merytoryczne jednostki dostępne są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.pozytek.gov.pl

 

Za rok 2014:
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu na dzień 31.12.2014 r.
Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2014 r.
Bilans na dzień 31.12.2014 r.