Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
z siedzibą: Plac Kaszubska 8/205, 81-350 Gdynia
Telefon kontaktowy: 506 260 784
e-mail: kontakt@popr.com.pl

 1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@popr.com.pl
 2. Przysługuje Państwu prawo:
 1. a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji celów statutowych Jednostki (w tym działalności operacyjnej) oraz w celach promocyjnych (na stronach internetowych i mediach społecznościowych).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty przetwarzające je na nasze zlecenie, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.